Witamy na stronie Domu "Na ?wi?tkach"
w Szczecinku

Dom "Na ?wi?tkach" po?o?ony jest w Szczecinku przy ul. Stanis?awa Staszica 4, w miejscu niezwykle urokliwym przy wzgórzu Marientron, w pobli?u jeziora Trzesiecko.

Znajduje si? na du?ej, ?adnie zagospodarowanej dzia?ce o powierzchni ponad ??, umo?liwiaj?cej spacery i wypoczynek na ?wie?ym powietrzu. Zapraszamy do zapoznania si? z naszym Domem i jego ofert?.

Dom dzia?a w oparciu o ustaw? z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spo?ecznej ( Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z pó?n. zm. ) oraz przepisów wykonawczych do ustawy.

Dom przeznaczony jest dla osób w podesz?ym wieku, niepe?nosprawnych oraz przewlekle chorych.

Zakres i poziom ?wiadczonych przez Dom us?ug uwzgl?dnia stan zdrowia, sprawno?? fizyczn? i intelektualn? oraz indywidualne potrzeby i mo?liwo?ci osoby przebywaj?cej w Domu, a tak?e prawa cz?owieka, w tym w szczególno?ci prawo do godno?ci, wolno?ci, intymno?ci i poczucia bezpiecze?stwa.

Naszym Mieszka?com gwarantujemy opiek? wykwalifikowanych opiekunek.

Dom i jego otoczenie pozbawione jest barier architektonicznych.

Realizacja: YaPIS.net © Copyright DPS Szczecinek 2017